fotky.jesta.cz Nordkapp 2007
29.7. - ruzne - Hogakusten bron, vesnicka na Hoga kusta, Lufta camping


Hogakusten bron, 2048x1536, 1413 Kb
Hogakusten bron, 2048x1536, 1437 Kb
Hogakusten bron, 2048x1536, 1452 Kb
Hogakusten bron, 1536x2048, 1635 Kb
Hogakusten bron, 2048x1536, 1619 Kb
2007:07:29 14:17:46
Hogakusten bron
2007:07:29 14:17:59
Hogakusten bron
2007:07:29 14:18:18
Hogakusten bron
2007:07:29 14:52:34
Hogakusten bron
2007:07:29 14:55:37
Hogakusten bron

Hogakusten bron - infocentrum a kavarna, 2048x1536, 1543 Kb
Krasne stare Volvo u Hogakusten bron, 2048x1536, 1609 Kb
Hoga kusta - rybarska vesnicka, 2048x1536, 1638 Kb
Hoga kusta - rybarska vesnicka, 2048x1536, 1575 Kb
Hoga kusta - rybarska vesnicka, 2048x1536, 1616 Kb
2007:07:29 14:55:55
Hogakusten bron - infocentrum a kavarna
2007:07:29 14:59:13
Krasne stare Volvo u Hogakusten bron
2007:07:29 15:33:49
Hoga kusta - rybarska vesnicka
2007:07:29 15:35:11
Hoga kusta - rybarska vesnicka
2007:07:29 15:36:54
Hoga kusta - rybarska vesnicka

Hoga kusta - rybarska vesnicka, 2048x1536, 1500 Kb
Hoga kusta - rybarska vesnicka, 2048x1536, 1551 Kb
Lufta camping - pulnocni 'zapad slunce' na severu, 2048x1536, 1477 Kb
Lufta camping - pulnocni 'zapad slunce' na severu, 2048x1536, 1441 Kb
2007:07:29 15:43:06
Hoga kusta - rybarska vesnicka
2007:07:29 15:43:51
Hoga kusta - rybarska vesnicka
2007:07:29 21:54:32
Lufta camping - pulnocni 'zapad slunce' na severu
2007:07:29 21:54:36
Lufta camping - pulnocni 'zapad slunce' na severu(C) 2007 Jindra Vimr, Martina Vavrova